این وب سایت به دلیل عدم تمدید حساب کاربری مسدود شده است.

ساخت سایت با سایت ساز سی می پلاس

ثبت شرکت تعاونی

 شرکتهای تعاونی

تعاونی:شرکتهای تعاونی شرکتهایی هستند که برای ثبت باید در ابتدا از وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی مجوز فعالیت دریافت نمایند و بعد در اداره ثبت شرکتها قابل ثبت میباشند.

شرکتهای تعاونی 2 نوع میباشند :

1-شرکت تعاونی تولید

2-شرکت تعاونی مصرف

1-شرکت تعاونی تولید

شرکتی است که بین عده ای از افراد که دارای حرفه خاص میباشند وشرکا مشاغل خود را برای تولیدوفروش اشیا یا اجناس به کارمیبرند.ممکن است در شرکت تولید یک عده از شرکا در خدمت دائمی شرکت نباشند یا حرفه آنها مربوط به موضوع عملیات شرکت نباشند ولی باید حداقل دو ثلث اعضااداره کننده شرکت باید از شرکایی انتخاب شوند که حرفه آنها موضوع عملیات شرکت باشد.

2-شرکت تعاونی مصرف

شرکتی است که 1-به جهت فروش اجناس لازم برای مصارف زندگانی اعم از این که اجناس مزبوره را شرکا ایجاد کرده یا خریده باشند.2-تقسیم نفع و ضرر بین شرکا به نسبت خرید هریک ازآنها .

شرکت تعاونی (تولید و مصرف)ممکن است مطابق اصول شرکتهای سهامی خاص یا بر طبق مقررات مخصوص با تراضی شرکا تشکیل گردد ولی در هردوصورت رعایت مواد 32 و33 قانون تجارت در مورد شرکتهای تعاونی لازم الرعایه میباشد.

(ماده 32ـ مبلغ اسمی سهام وهمچنین قطعات سهام درصورت تجزیه باید متساوی باشد

. مــاده 33 -مبلــغ پرداخــت نــشده ســهام هرشــرکت ســهامی بایــد ظــرف مــدت مقرردراساســنامه مطالبــه شود.درغیراینصورت هیات مدیره شرکت باید به مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام را به منظورتقلیل سـرمایه شرکت تامیزان مبلغ پرداخت شده سرمایه دعوت کند وتشکیل دهد وگرنه هرذینفع حق خواهد داشـت کـه بـرای تقلیل سرمایه ثبت شده شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده به دادگاه رجوع کند

تبصره ـ مطالبه مبلغ پرداخت نشده سهام یا هرمقدارازآن باید ازکلیه صاحبان سهام وبدون تبعیض بعمل آید.)

مدارک مورد نیاز در زمان تاسیس جهت ارائه به اداره ثبت شرکتها:

1-اساسنامه تکمیل شده که به امضا کلیه سهامداران رسیده باشد.

2-اظهارنامه تکمیل شده که به امضا کلیه سهامداران رسیده باشد.

3-صورتجلسه مجمع عمومی موسیسن که تصمیات شرکت بطور کامل در آن قید شده باشد و به امضا کلیه سهامداران رسیده باشد.

4-صورتجلسه هیئت مدیره که سمت هر یک از اعضا و حق امضا در آن مشخص شده باشد و به امضا کلیه اعضا رسیده باشد.

5-اوراق هویتی کلیه اعضا و سهامداران و بازرسین.

6-گواهی عدم سوءپیشینه اعضا هیئت مدیره و بازرسان که تاریخ آن منقضی نشده باشد.

7-گواهی 35% پرداخت سرمایه تعهدی از بانک توسعه تعاون که به نام شرکت افتتاح حساب شده است و اصل فیش واریزی.

8-مجوزتاسیس از اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

ماده 190ـ شرکت تعاونی تولید شرکتی است که بین عده ازارباب حرف تشکیل می شود وشرکاءمـشاغل خـود را برای تولید وفروش اشیاءیا اجناس بکارمی برند

ماده 191ـ اگردرشرکت تولید یک عدد ازشرکاءدرخدمت دائمی شرکت نبوده یا ازاهل حرفه که موضـوع عملیـات شرکت است نباشند لااقل دوثلث اعضاءاداره کننـده شـرکت بایـد ازشـرکائی انتخـاب شـوندکه حرفـه آنهاموضـوع عملیات شرکت است

ماده 192ـ شرکت تعاونی مصرف شرکتی است که برای مقاصد ذیل تشکیل می شود- 1 ـ فروش اجناس لازمه برای مصارف زندگانی اعم ازاینکه اجناس مزبوره را شرکاءایجاد کرده یا خریده باشند. 2 ـ تقسیم نفع وضرربین شرکاءبه نسبت خرید هریک ازآنها

ماده 193ـ شرکت تعاونی اعم ازتولید یا مصرف ممکن است مطـابق اصـول شـرکت سـهامی یـا برطبـق مقـررات مخصوصی که با تراضی شرکاءترتیب داده شده باشد تشکیل بشود ولی درهرحال مفاد مـواد 32 و33 لازم الرعایـه است. ماده 194ـ درصورتی که شرکت تعاونی تولید یا مصرف مطابق اصول شرکت سهامی تشکیل شود حداقل سهام یا قطعات سهام ده ریال خواهد بود وهیچیک ازشرکاءنمی توانند درمجمع عمومی بیش ازیک رای داشته باشد.


جهت دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید و یا از طریق فرم زیر شماره تماس خود را برای ما بفرستید تا ما با شما تماس بگیریم و شما را راهنمایی کنیم.

021-88626186


تماس با ما