این وب سایت به دلیل عدم تمدید حساب کاربری مسدود شده است.

ساخت سایت با سایت ساز سی می پلاس

ثبت شرکت نسبی

 شرکت نسبی

شرکتی است جهت امور تجاری که در تحت اسم مخصوص بین 2 یا چند نفر تشکیل میشود و مسئولیت هریک از شرکا نسبت به سرمایه ای است که در شرکت  گذاشته اند.

اسم شرکت

دراسم شرکت باید عبارت (شرکت نسبی)و لااقل نام یکی از شرکا ذکر شود و در صورتی که نام کلیه شرکا ذکر نگردد عبارت(شرکا،برادران)ضروری است.

سرمایه

میزان سرمایه در شرکت تضامنی با توجه به موضوع فعالیت از حداقل 1.000.000 ریال میباشدکه در زمان تاسیس باید توسط کلیه شرکا تماما پرداخت شودو اگر بخشی از سرمایه غیر نقدی باشد باید میزان آن قید شود.

اگر تمام دارایی شرکت در مقابل قروض شرکت کافی نباشد هر یک ازشرکا به نسبت سرمایه خود درشرکت مسئول تادیه قروض شرکت میباشند و تا زمانی که شرکت منحل نشده است مطالبه قروض باید از خود شرکت بعمل آید و فقط بعد از انحلال طلبکاران میتوانند به فرد فرد شرکا مراجعه نمایند.اگر شخصی بعنوان ضامن وارد شرکت نسبی شود به نسبت سرمایه اش مسئول قروضی که قبل از وروداوحتی با تغییر نام ،شرکت دارد نیز میباشد.

رعایت دستورات مواد118-119-120-121-122-123 قانون تجارت در مورد شرکت نسبی لازم الرعایه میباشد.

مفاد ماده126 به جز(مسئولیت شرکا به نسبت سرمایه آنها است)و مواد 127 و136 در شرکتهای نسبی جاری است.

مدارک مورد نیاز در زمان تاسیس جهت ارائه به اداره ثبت شرکتها:

1-اساسنامه تکمیل شده که به امضا کلیه شرکا رسیده باشد.

2-شرکتنامه تکمیل شده که به امضا کلیه شرکا رسیده باشد.

3-تقاضانامه تکمیل شده که به امضا کلیه شرکا رسیده باشد.

4-صورتجلسه مجمع عمومی موسیسن که تصمیات شرکت بطور کامل در آن قید شده باشد و به امضا کلیه شرکا رسیده باشد.

5-صورتجلسه هیئت مدیره که سمت هر یک از اعضا و حق امضا در آن مشخص شده باشد و به امضا کلیه اعضا رسیده باشد.

6-اوراق هویتی کلیه اعضا و شرکا.

7-گواهی عدم سوءپیشینه اعضا هیئت مدیره که تاریخ آن منقضی نشده باشد.

8-مجوز تاسیس در صورت نیاز.

قوانین حاکم بر شرکت نسبی

ماده 183ـ شرکت نسبی شرکتی است که برای امورتجارتی درتحت اسم مخـصوص بـین دویـا چنـد نفرتـشکیل ومسئولیت هریک ازشرکاءبه نسبت سرمایه ای است که درشرکت گذاشته

ماده 184-دراسم شرکت نسبی عبارت(شرکت نسبی)ولااقل اسم یک نفرازشرکاءباید ذکرشود درصورتی کـه اسـم شرکت مشتمل براسامی تمام شرکاءنباشد بعد ازاسم شریک یـا شـرکائی کـه ذکرشـده عبـارتی ازقبـل "شـرکاء" و"برادران" ضروری است.

ماده 185ـ دستور ماده 118،119،120،121،122،123 درمورد شرکت نسبی نیزلازم الرعایه است.

ماده 186ـ اگردارایی شرکت نسبی برای تادیه تمام قروض شرکت کافی نباشد هریک ازشـرکاءبه نـسبت سـرمایه که درشرکت داشته مسئول تادیه قروض شرکت است

ماده 187ـ مادام که شرکت نسبی منحل نشده مطالبه قروض آن باید ازخود شرکت بعمل آید فقط پس ازانحلال طلبکاران می توانند با رعایت ماده فوق به فرد فرد شرکاءمراجعه کنند.

ماده 188ـ هرکس بعنوان شریک ضامن درشرکت نسبی موجودی داخل شود به نسبت سرمایه که درشرکت مـی گذارد مسئول قروضی هم خواهد بود که شرکت قبل ازورود اوداشته اعم ازاینکه دراسم شرکت تغییـری داده شـده باشد یا نشده باشد قرارشرکاءبرخلاف این ترتیب نسبت به اشخاص ثالث اثرندارد.

ماده 189ـ مفاد ماده 126)جزمسئولیت شرکاءکه به نسبت سرمایه آنها است)ومواد 127و136 درشرکتهای نسبی نیزجاری است.

 

جهت دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید و یا از طریق فرم زیر شماره تماس خود را برای ما بفرستید تا ما با شما تماس بگیریم و شما را راهنمایی کنیم.

021-88626186

تماس با ما