این وب سایت به دلیل عدم تمدید حساب کاربری مسدود شده است.

ساخت سایت با سایت ساز سی می پلاس

ثبت شرکت تضامنی


شرکت تضامنی

شرکتی است که برای امور تجاری تحت اسم مخصوص بین 2 یا چند نفر شریک ضامن با مسئولیت تضامنی تشکیل می شوند.

1- شرایط تعیین نام

در اسم شرکت باید عبارت شرکت تصامنی و حداقل یک نفر از شرکا ذکر شود.اگر بعد از اسم شریک تضامنی نام بقیه شرکا نباشد باید عبارت (وشرکا)یا (برادران)قید شود.مثال:شرکت تضامنی محمد محمدی وشرکا

2-سرمایه

میزان سرمایه در شرکت تضامنی با توجه به موضوع فعالیت از حداقل 1.000.000 ریال میباشدکه در زمان تاسیس باید توسط کلیه شرکا تماما پرداخت شودو اگر بخشی از سرمایه غیر نقدی باشد باید میزان آن قید شود.در شرکت تضامنی منافع به نسبت سهم الشرکه بین شرکا تقسیم میشود و هر شریک ضامن قروض شرکت میباشد حتی قروضی که شرکت قبل از ورود شریک داشته باشد حتی اگر نام شرکت تغییر کند.

طلبکاران میتوانند برای وصول طلب به هر یک از شرکا مراجعه نمایند و شرکا نمیتوانند به دلیل اینکه میزان طلب از سهم الشرکه آنان بیشتر است از تادیه طلب امتناع ورزند.

3- مدیریت شرکت

اداره شرکت تضامنی با توجه به موضوع فعالیت میتواند هم بصورت تک مدیره و هم بصورت هیئت مدیره اداره گردد.

شرکت با تضامنی تک مدیره:در این نوع شرکت توسط دو یا چند شریک تاسیس میگردد و فقط یکی از افراد به سمت مدیرعامل(در صورت داشتن سن بالای 18 سال) انتخاب میگردد و اداره شرکت به عهده مدیرعامل میباشد و نفرات بعدی فقط به سمت شریک میباشد.(افراد زیر 18 سال میتوانند فقط به عنوان شریک باشند )

شرکت با تضامنی با هیئت مدیره:دراین نوع شرکت توسط 2یا چند نفر تاسیس میگردد و تمام شرکا در صورت داشتن سن بالای 18 سال میتوانند عضو هیئت مدیره باشندو شرکت توسط هیئت مدیره اداره میگردد.

هر شرکت تضامنی بایددارای یک نفررئیس هیئت مدیره و یک نفر مدیر عامل باشد.هرشخص میتواند بطور همزمان فقط مدیر عامل یک شرکت باشد و در شرکتهای دیگر دارای سمتهای دیگر باشد.مدت مدیریت اعضا میتواند بصورت محدود یا نا محدود انتخاب گردد.

مدارک مورد نیاز در زمان تاسیس جهت ارائه به اداره ثبت شرکتها

1-اساسنامه تکمیل شده که به امضا کلیه شرکا رسیده باشد.

2-شرکتنامه تکمیل شده که به امضا کلیه شرکا رسیده باشد.

3-تقاضانامه تکمیل شده که به امضا کلیه شرکا رسیده باشد.

4-صورتجلسه مجمع عمومی موسیسن که تصمیات شرکت بطور کامل در آن قید شده باشد و به امضا کلیه شرکا رسیده باشد.

5-صورتجلسه هیئت مدیره که سمت هر یک از اعضا و حق امضا در آن مشخص شده باشد و به امضا کلیه اعضا رسیده باشد.

6-اوراق هویتی کلیه اعضا و شرکا.

7-گواهی عدم سوءپیشینه اعضا هیئت مدیره که تاریخ آن منقضی نشده باشد.

8-مجوز تاسیس در صورت نیاز.

 

قوانین حاکم بر شرکت تضامنی

ماده 116ـ شرکت تضامنی شرکتی است که درتحـت اسـم مخـصوص بـرای امورتجـارتی بـین دویـا چنـد نفربـا مسئولیت تضامنی تشکیل می شود.اگردارائی شرکت برای تادیه تمام قروض کافی نباشـد هریـک ازشرکاءمـسئول پرداخت تمام قروض شرکت است.قراری که بین شرکاءبرخلاف این ترتیب داده شده باشد درمقابل اشـخاص کـان لم یکن خواهد بود.

ماده 117ـ دراسم شرکت تضامنی باید عبارت(شرکت تضامنی)ولااقل اسم یک نفرازشرکاءذکرشود.درصـورتی کـه اسم شرکت مشتمل براسامی تمام شرکاءنباشد باید بعد ازاسـم شـریک یـا شـرکائی کـه ذکرشـده اسـت عبـارتی ازقبیل(وشرکاء)یا(وبرادران)قید شود. ماده 118ـ شرکت تضامنی وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه وسهم الشرکه غیرنقدی نیزتقـویم وتسلیم شده باشد. ماده 119ـ درشرکت تضامنی منافع به نسبت سهم الشرکه بین شرکاءتقـسیم مـی شـود مگرآنکـه شـرکت نامـه غیرازاین ترتیب را مقررداشته باشد.

ماده120ـ درشرکت تضامنی شرکاءباید لااقل یک نفرازمیان خود یا ازخارج بسمت مدیری معین نمایند.

ماده 121ـ حدود مسئولیت مدیریا مدیران شرکت تصامنی همان است که در ماده 51 مقررشده.

ماده 122ـ درشرکتهای تضامنی اگرسهم الشرکه یک یا چند نفرغیرنقدی باشد باید سـهم الـشرکه مزبـورقبلا بـه تراضی تمام شرکاءتقویم شود

. ماده 123ـ درشرکت تضامنی هیچیک ازشرکاءنمی تواند سهم خود را به دیگری منتقل کند مگربه رضـایت تمـام شرکاء.

ماده 124ـ مادام که شرکت تضامنی منحل نشده مطالبه قروض آن باید ازخود شرکت به عمل آید وپس ازانحلال طلبکاران شرکت می تواند برای وصول مطالبات خود بـه هریـک ازشـرکاءکه بخواهنـد ویـا بـه تمـام آنهـا رجـوع کنند،درهرحال هیچیک ازشرکاءنمی توانند بـه اسـتناد اینکـه میـزان قـروض شـرکت ازمیـزان سـهم اودرشـرکت تجاوزمی نماید ازتادیه قروض شرکت امتناع ورزد.فقط درروابط بین شرکاءمسئولیت هریک ازآنهـا درتادیـه قـروض شرکت به نسبت سرمایه خواهد بود که درشرکت گذاشته است آنهم درصورتی که درشرکت ـ نامه ترتیب دیگـری اتخاذ نشده باشد.

ماده 125ـ هرکس بعنوان شریک ضامن درشرکت تضامنی موجودی داخل شـود متـضامنا بـا سایرشرکاءمـسئول قروضی هم خواهند بود که شرکت قبل ازورود اوداشته اعم ازاینکـه دراسـم شـرکت تغییـری داده شـده یـا نـشده باشد.هرقراری که بین شرکاءبرخلاف این ترتیب داده شده باشد درمقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود.

ماده 126ـ هرگاه شرکت تضامنی منحل شود مادام که قروض شرکت ازدارائی آن تادیه نشده هیچیک ازطلبکاران شخصی شرکاءحقی درآن دارائی نخواهد داشت.اگردارائی شرکت برای پرداخت قروض آن کفایـت نکنـد طلبکـاران شرکت حق دارند بقیه طلب خود را ازتمام یا فرد فرد شرکاءضامن مطالبه کنند ولی دراین مورد طلبکاران شـرکت برطلبکاران شخصی شرکاءحق تقدم نخواهند داشت.

ماده 127ـ به ورشکستگی شرکت تضامنی بعد ازانحلال نیزمی توان حکم داد مـشروط بـه اینکـه دارائـی شـرکت تقسیم نشده باشد.

ماده 128ـ ورشکستگی شرکت ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکاءوورشکستگی بعضی ازشرکاءملازمه قـانونی بـا ورشکستگی شرکت ندارد.

ماده 129ـ طلبکاران شخصی شرکاءحق ندارند طلب خود را ازدارائی شرکت تامین یا وصول کنند ولی می تواننـد نسبت به سهمیه مدیون خود ازمنافع شرکت سهمی که درصورت انحلال شرکت ممکن است به مدیون مزبورتعلق گیرد هراقدام قانونی که مقتضی باشد بعمل آورند.طلبکاران شخصی شرکاءدرصورتی که نتوانسته باشند طلب خود را ازدارائی شخصی مدیون خود وصول کنند وسهم مدیون ازمنافع شرکت کافی برای تادیه طلـب آنهـا نباشـد مـی توانند انحلال شـرکت را تقاضـا نماینـد(اعـم ازاینکـه شـرکت بـرای مـدت محـدو د یـا غیرمحـدود تـشکیل شـده باشد)مشروط براینکه لااقل ششماه قبل قصد خود را به وسیله اظهارنامه رسمی به اطلاع شـرکت رسـانیده باشـند دراین صورت شرکت یا بعضی ازشرکاءمی توانند مادام که حکم نهائی انحـلال صادرنـشده بـا تادیـه طلـب دائنـین مزبورتا حد دارائی مدیون درشرکت یا با جلب رضایت آنان بطریق دیگرازانحلال شرکت جلوگیری کنند

ماده 130ـ نه مدیون شرکت می تواند درمقابل طلبی کـه ممکـن اسـت ازیکـی ازشرکاءداشـته باشـد اسـتناد بـه تهاترکند نه خود شریک می تواند درمقابل قرضی طلبکاراوبه شرکت داشته باشـد بـه تهاتراسـتناد نمایـد.معـذلک کسی که طلبکارشرکت ومدیون به یکی ازشرکاءبوده وپس ازانحلال شـرکت طلـب اولا وصـول مانـده درمقابـل آن شریک حق استناد به تهاترخواهد داشت.

مـاده 131ــ درصـورت ورشکـستگی یکـی ازشـرکاءوهمچنین درصـورتی کـه یکـی ازطلبکـاران شخـصی یکـی ازشرکاءبموجب ماده 129 انحلال شرکت را تقاضا کرد سایرشرکاءمی توانند سهمی آن شریک را ازدارائـی شـرکت نقد اتادیه کرده واورا ازشرکت خارج کنند. ماده 132ـ اگردرنتیجه ضررهای وارده سهم الشرکه شرکاءکم شود مادام که این کمبود جبران نشده تادیه هرنـوع منفعت به شرکاءممنوع است.

ماده 133ـ جزدرمورد فوق هیچیک ازشرکاءرا شرکت نمی تواند به تکمیل سرمایه که بعلـت ضـررهای وارده کـم شده است ملزم کرده ویا اورا مجبورنماید بیش ازآنچه که درشرکت نامه مقررشده است به شریک سرمایه دهد.

ماده 134ـ هیچ شریکی نمی تواند بدون رضایت سایرشرکاء(بحساب شخص خود یا بحساب شخص ثالث)تجـارتی ازنوع تجارت شرکت نموده وبعنوان شریک ضامن یا شریک با مـسئولیت محـدود درشـرکت دیگـری کـه نظیـرآن تجارت را دارد داخل شود.

ماده 135ـ هرشرکت تضامنی می تواند با تصویب تمام شرکاءبه شرکت سهامی مبدل گردد دراین صورت رعایـت تمام مقررات راجعه به شرکت سهامی حتمی است.

ماده 136ـ شرکت تضامنی درموارد ذیل منحل می شود. الف ـ درمورد فقرات 1 و2 و3 ماده 93. ب ـ درصورت تراضی تمام شرکاءجدرصورتی که یکی ازشرکاءبه دلائلی انحلال شـرکت را ازمحکمـه تقاضـا نمایـد ومحکمه آن دلائل را موجه دانسته حکم به انحلال بدهد. د ـ درصورت فسخ یکی ازشرکاءمطابق ماده 137. ه ـ درصورت ورشکستگی یکی ازشرکاءمطابق ماده 138. وـ درصورت فوت یا محجوریت یکی ازشرکاءمطابق مواد 139 و140. تبصره ـ درمورد بند"ج" هرگاه دلائل انحلال منحصرا مربوط به شریک یا شرکاءمعین باشد محکمه مـی توانـد بـه تقاضای سایرشرکاءبجای انحلال حکم اخراج آن شریک یا شرکای معین را بدهد.

ماده 137ـ فسخ شرکت درصورتی ممکن اسـت کـه دراساسـنامه ایـن حـق ازشرکاءسـلب نـشده وناشـی ازقـصد اضرارنباشد تقاضای فسخ باید ششماه قبل ازفسخ کتبا به شرکاءاعلام شود. اگرموافق اساسنامه باید سال به سال به حساب شرکت رسیدگی شود فسخ درموقع ختم محاسبه سالیانه بعمل می آید.

ماده 138ـ درمورد ورشکستگی یکی ازشرکاءانحلال وقتی صورت می گیرد که مدیرتصفیه کتبـا تقاضـای انحـلال شرکت را نموده وازتقاضای مزبورشش ماه گذشته وشرکت مدیرتصفیه را ازتقاضای انحلال منصرف نکرده باشد.

ماده 139ـ درصورت فوت یکی ازشرکاءبقاءشرکت موقوف به رضایت سایرشرکاءوقائم مقام متوفی خواهد بود. اگرسایرشرکاءبه بقاءشرکت تصمیم نموده باشند قائم مقام متوفی باید یک ماه ازتاریخ فوت رضایت یا عدم رضـایت خود را راجع به بقاءشرکت کتبا اعلام نماید درصورتی که قائم مقام متوفی رضایت خود را اعـلام نمـود نـسبت بـه اعمال شرکت درمدت مزبورازنفع وضررشریک خواهد بود ولی درصورت اعلام عدم رضایت درمنافع حاصله درمـدت مذکورشریک بوده ونسبت به ضررآن مدت سهیم نخواهد بود. سکوت تا انقضای یکماه درحکم اعلام رضایت است.

ماده 140ـ درمورد محجوریت یکی ازشرکاءمطابق مدلولماده فوق عمل خواهد شد


جهت دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید و یا از طریق فرم زیر شماره تماس خود را برای ما بفرستید تا ما با شما تماس بگیریم و شما را راهنمایی کنیم.

021-88626186


 

تماس با ما