این وب سایت به دلیل عدم تمدید حساب کاربری مسدود شده است.

ساخت سایت با سایت ساز سی می پلاس

ثبت شرکت مختلط سهامی

 شرکت مختلط سهامی

شرکتی است جهت امور تجارتی که تحت اسم مخصوص بین 1 یا چند نفرشرکا سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می شود.شرکا سهامی کسانی هستند که سرمایه آنها بصورت سهام یا قطعات سهام متساوی درآمده ومسئولیت آنها تا میزان همان سرمایه آنها در شرکت است.شریک ضامن کسی است که سرمایه اوبصورت سهام درنیامده ومسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارائی شرکت پیدا شود در صورت تعدد شریک ضامت مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود.

شرایط نام

در اسم شرکت باید نام (شرکت مختلط سهامی)و لااقل نام یکی از شرکای ضامن قید شود.

مدیریت

مدیریت شرکت با یکی از شرکای ضامن یا کلیه شرکا ضامن میباشد.در هریک از شرکتهای مختلط سهامی  هیئتی مرکب از 3 نفر از شرکا برقرار میشود  و این هیئت را مجمع عمومی مشخص مینمایدو هیئت نظار برای 1 سال انتخاب میشود و تمدید آن برحسب شرایط اساسنامه می باشد.

مدارک مورد نیاز در زمان تاسیس جهت ارائه به اداره ثبت شرکتها

1-اساسنامه تکمیل شده که به امضا کلیه شرکا رسیده باشد.

2-شرکتنامه تکمیل شده که به امضا کلیه شرکا رسیده باشد.

3-تقاضانامه تکمیل شده که به امضا کلیه شرکا رسیده باشد.

4-صورتجلسه مجمع عمومی موسیسن که تصمیات شرکت بطور کامل در آن قید شده باشد و به امضا کلیه شرکا رسیده باشد.

5-صورتجلسه هیئت مدیره که سمت هر یک از اعضا و حق امضا در آن مشخص شده باشد و به امضا کلیه اعضا رسیده باشد.

6-اوراق هویتی کلیه اعضا و شرکا.

7-گواهی عدم سوءپیشینه اعضا هیئت مدیره که تاریخ آن منقضی نشده باشد.

8-مجوز تاسیس در صورت نیاز.

قوانین حاکم برشرکت مختلط سهامی

ماده 162ـ شرکت مختلط سهامی شرکتی است که درتحت اسم مخصوصی بـین یکعـدد شرکاءسـهامی ویـک یـا چند نفرشریک ضامن تشکیل می شود. شرکاءسهامی کسانی هستند که سرمایه آنها بصورت سهام یا قطعات سهام متساوی القیمه درآمده ومسئولیت آنهـا تا میزان همان سرمایه است که درشرکت دارند. شریک ضامن کسی است که سرمایه اوبصورت سهام درنیامده ومسئول کلیه قروضی است که ممکـن اسـت عـلاوه بردارائی شرکت پیدا شود درصورت تعدد شریک ضامن مسئولیت آنها درمقابل طلبکاران وروابط آنها با یکدیگرتابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود

ماده 163ـ دراسم شرکت باید عبارت(شرکت مختلط)ولااقل اسم یکی ازشرکاءضامن قید شود.

ماده 164ـ مدیریت شرکت مختلط سهامی مخصوص به شریک یا شرکاءضامن است.

ماده 165ـ درهریک ازشرکتهای مختلط سهامی هیئت لااقل مرکب ازسه نفرازشرکاءبرقرارمی.شود واین هیئـت را مجمع عمومی شرکاءبلافاصله بعد ازتشکیل قطعی شرکت وقبل ازهراقدامی درامورشرکت معـین مـی کنـد،انتخاب هیئت برحسب شرائط مقرردراساسنامه شرکت تجدید میشود ودرهرصورت اولین هیئت نظاربرای یکـسال انتخـاب خواهد شد.

ماده 166ـ اولین هیئت نظارباید بعد ازانتخاب شدن بلافاصله تحقیق واطمینان حاصل کند که تمام مقررات مـواد 28،29،38،41،50 این قانون رعایت شده است.

ماده 167ـ اعضاءهیئت نظارازجهت اعمال اداری ونتایج حاصله ازآن هیچ مسئولیتی ندارنـد لـیکن هریـک ازآنهـا درانجام ماموریت خود برطبق قوانین معموله مملکتی مسئول اعمال وتقصیرات خود می باشند.

ماده 168ـ اعضاءهیئت نظاردفاتروصندوق وکلیه اسناد شرکت را تحت تدقیق درآورده همه ساله راپرتی به مجمع عمومی می دهند وهرگاه درتنظیم صورت دارائی بی ترتیبی وخطائی مشاهده نماینـده درراپـرت مـذکورذکرنموده واگرمخالفتی با پیشنهاد مدیرشرکت درتقسیم منافع داشته باشند دلائل خود را بیان می کنند.

ماده 169ـ هیئت نظارمی توانـد شـرکاءرا بـرای انعقـاد مجمـع عمـومی دعـوت نمایـد وبـا موافقـت رای مجمـع مزبوربرطبق فقره(ب) ماده 181 شرکت را منحل کند.

ماده 170ـ تا پانزده روزقبل ازانعقاد مجمع عمومی هرصاحب سهمی می تواند(خـود یـا نماینـده او)درمرکزاصـلی شرکت حاضرشده ازصورت بیلان وصورت دارائی وراپورت هیئت نظاراطلاع حاصل کند

ماده 171ـ ورشکستگی هیچیک ازشرکاءضامن موجب انحلال شرکت نخواهد شد مگردرمورد ماده 138.

ماده 172ـ حکم مواد 124 و134 درمورد شرکت مختلط سهامی وشرکاءضامن آن جاری است.

ماده 173ـ هرگاه شرکت مختلط سهامی ورشکست شود شرکاءسهامی تمام قیمت سهام خود را نپرداختـه باشـند مدیرتصفیه آنچه را که برعهده آنها باقی است وصول می کند.

ماده 174ــ اگرشـرکت بطریقـی غیرازورشکـستگی منحـل شـد هریـک ازطلبکـاران شـرکت مـی توانـد بهریـک ازشرکاءسهامی که ازبابت قیمت سهام خود مدیون شرکت است رجوع کرده درحدود بدهی آن شریک طلـب خـود را مطالبه نمایند مادام که شـرکت منحـل نـشده طلبکـاران بـرای وصـول طلـب خـود حـق رجـوع بـه هیچیـک ازشرکاءسهامی ندارند

ماده 175ـ اگرشرکت مختلط ورشکـست شـد تـا قـروض شـرکت ازدارائـی آن تادیـه نـشده طلبکـاران شخـصی شرکاءضامن حقی به دارائی شرکت ندارد.

ماده 176ـ مفاد مواد 28،29،38،39،41،50 شامل شرکت مختلط سهامی است.

ماده 177ـ هرشرکت مختلط سهامی که برخلاف مواد 28،29،39،50 تشکیل شود باطل اسـت لـیکن شـرکاءنمی توانند درمقابل اشخاص خارج به این بطلان استناد نمایند.

ماده 178ـ هرگاه شرکت برحسب ماده قبل محکوم به بطلان شود مطابق ماده 101 رفتارخواهد شد.

ماده 179ـ مفاد مواد 84،85،86،87 این قانون درشرکتهای مختلط نیزباید رعایت شود.

ماده 180ـ مفاد مواد 89،90،91،و92 این قانون درمورد شرکت مختلط نیزلازم الرعایه است

ماده 181ـ شرکت مختلط درموارد ذیل منحل می شود- (الف)درمورد فقرات 1،2،3 ماده 93)ب)برحسب تصمیم مجمع عمومی درصورتی که دراساسـنامه ایـن حـق بـرای مجمع مذکورتصریح شده باشد(ج)برحسب تـصمیم مجمـع عمـومی ورضـایت شرکاءضـامن(د)درصـورت فـوت یـا محجوریت یکی ازشرکاءضامن مشروط براین که انحلال شرکت دراین مورد دراساسنامه تصریح شده باشد. درمورد فقرات(ب)و(ج)حکم ماده 72 جاری است.

ماده 182ـ هرگاه دراساسنامه برای مجمع عمومی حق تـصمیم بـه انحـلال معـین نـشده وبـین مجمـع عمـومی وشرکاءضامن راجع به انحلال موافقت حاصل نشود ومحکمه دلائل طرفداران انحلال را موجه ببیند حکـم بـه انحـلال خواهـد داد.همـین حکـم درموردی نیزجاری است که یکی ازشرکاءضامن به دلائلی انحلال شرکت را ازمحکمـه تقاضـا نمـوده ومحکمـه آن دلائل را موجه به بیند.


جهت دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید و یا از طریق فرم زیر شماره تماس خود را برای ما بفرستید تا ما با شما تماس بگیریم و شما را راهنمایی کنیم.

021-88626186


 

تماس با ما