این وب سایت به دلیل عدم تمدید حساب کاربری مسدود شده است.

ساخت سایت با سایت ساز سی می پلاس

ثبت شرکت مختلط غیرسهامی

شرکت مختلط غیر سهامی

شرکتی است که برای امور تجارتی تحت اسم مخصوص بین 1 یا چند نفر شریک ضامن و1 یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می شود.شریک ضامن مسئول کلیه قروض شرکت می باشد حتی اگر بیشتر از میزان دارائی شرکت باشد ولی شریک با مسئولیت محدود مسئولیتش تا میزان سرمایه ایست که در شرکت گذاشته است.

نام شرکت

دراسم شرکت (شرکت مختلط غیر سهامی)و لااقل نام یکی ازشرکا ضامن باید قید شود .هریک از شرکا با مسئولیت محدود که نامش در اسم شرکت قید شود شریک ضامن محسوب میشود حتی اگر قراردادی غیر از این بین شرکا ترتیب داده شده باشد.

سرمایه

میزان سرمایه در شرکت مختلط غیر سهامی با توجه به موضوع فعالیت از حداقل 1.000.000 ریال میباشدکه در زمان تاسیس باید توسط کلیه شرکا تماما پرداخت شودو اگر بخشی از سرمایه غیر نقدی باشد باید میزان آن قید شود.در شرکت مختلط غیر سهامی منافع به نسبت سهم الشرکه بین شرکا تقسیم میشود و هر شریک ضامن قروض شرکت میباشد حتی قروضی که شرکت قبل از ورود شریک داشته باشد حتی اگر نام شرکت تغییر کند ولی شریک با مسئولیت محدود مسئولیتش تا میزان سهم الشرکه اش میباشد.

مدیریت شرکت

اداره شرکت مختلط غیر سهامی بعهده شرکای ضامن میباشد و حدود اختیارات آن مانند شرکت تضامنی میباشدو شرکای با مسئولیت محدود نه به عنوان شریک حق اداره کردن شرکت را دارند نه اداره امور شرکت از وظایف آنها است.هر شریک با مسئولیت محدود فقط حق نظارت بر روی شرکت را دارد.

مدارک مورد نیاز در زمان تاسیس جهت ارائه به اداره ثبت شرکتها

1-اساسنامه تکمیل شده که به امضا کلیه شرکا رسیده باشد.

2-شرکتنامه تکمیل شده که به امضا کلیه شرکا رسیده باشد.

3-تقاضانامه تکمیل شده که به امضا کلیه شرکا رسیده باشد.

4-صورتجلسه مجمع عمومی موسیسن که تصمیات شرکت بطور کامل در آن قید شده باشد و به امضا کلیه شرکا رسیده باشد.

5-صورتجلسه هیئت مدیره که سمت هر یک از اعضا و حق امضا در آن مشخص شده باشد و به امضا کلیه اعضا رسیده باشد.

6-اوراق هویتی کلیه اعضا و شرکا.

7-گواهی عدم سوءپیشینه اعضا هیئت مدیره که تاریخ آن منقضی نشده باشد.

8-مجوز تاسیس در صورت نیاز.

 

قوانین حاکم بر شرکت مختلط غیر سهامی

ماده 141ـ شرکت مختلط غیرسهامی شرکتی است که برای امورتجارتی درتحت اسم مخصوصی بین یک یا چنـد نفرشریک ضامن ویک یا چند نفرشریک با مسئولیت محدود بدون انتـشارسهام تـشکیل مـی شـود.شـریک ضـامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بردارائی شرکت پیدا شود شریک با مسئولیت محدود کسی اسـت که مسئولیت اوفقط تا میـزان سـرمایه ایـست کـه درشـرکت گـذارده ویـا بایـستی بگـذارد.دراسـم شـرکت بایـد عبارت(شرکت مختلط)ولااقل اسم یکی ازشرکاءضامن قید شود.

ماده 142ـ روابط بین شرکاءبا رعایت مقررات ذیل تابع شرکت نامه خواهد بود

. ماده 143ـ هریک ازشرکاءبا مسئولیت محدود که اسمش جزءاسم شرکت باشد درمقابل طلبکاران شرکت شـریک ضامن محسوب خواهد شد.هرقراری که برخلاف این ترتیب بین شرکاءداده شده باشد درمقابل اشـخاص ثالـث بـی اثراست.

ماده 144ـ اداره شرکت مختلط غیرسهامی بعهده شریک یا شرکای ضامن وحدود اختیارات آنها همان اسـت کـه درمورد شرکاءشرکت تضامنی مقرراست.

ماده 145ـ شریک با مسئولیت محدود نه بعنـوان شـریک حـق اداره کـردن شـرکت را دارد نـه اداره امورشـرکت ازوظایف اواست.

ماده 146ـ اگرشریک با مسئولیت محدود معامله ای برای شرکت کند درمورد تعهدات ناشیه ازآن معامله درمقابل طرف معامله حکم شریک ضامن را خواهد داشت مگراینکه تصریح کرده باشد معامله را بـه سـمت وکالـت ازطـرف شرکت انجام می دهد. ماده 147ـ هرشریک با مسئولیت محدود حق نظارت درامورشرکت داشته ومی توانـد ازروی دفاترواسـناد شـرکت برای اطلاع شخص خـود راجـع بـه وضـعیت مـالی شـرکت صـورت خلاصـه ترتیـ ب دهـد.هرقـراردادی کـه بـین شرکاءبرخلاف این ترتیب داده شود ازدرجه اعتبارساقط است.

ماده 148ـ هیچ شریک با مسئولیت محدود نمی تواند بدون رضایت سایرشرکاءشخص ثالثی را با انتقـال تمـام یـا قسمتی ازسهم الشرکه خود به اوداخل درشرکت کند

. ماده 149ـ اگریک یا چند نفرازشرکاءبا مسئولیت محدود حق خود را درشریک بدون اجازه سایرین کلا یا بعـضابه شخص ثالثی واگذارنمایند شخص مزبورنه حق دخالت دراداره شرکت ونـه حـق تفتـیش درامورشـرکت را خواهـد داشت

. ماده 150ـ درمورد تعهداتی که شرکت مختلط غیرسهامی ممکن است قبل ازثبت شرکت کرده باشـد شـریک بـا مسئولیت محـدود درمقابـل اشـخاص ثالـث درحکـم شـریک ضـامن خواهـد بـود مگرثابـت نمایـد کـه اشـخاص مزبورازمحدود بودن مسئولیت اواطلاع داشته اند.

ماده 151ـ شریک ضامن را وقتی می توان شخصا برای قروض شرکت تعقیب نمودکه شرکت منحل شده باشد.

ماده 152ـ هرگاه شرکت بطریقی غیرازورشکستگی منحل شود وشریک با مسئولیت محدود هنوزتمام یا قـسمتی ازسهم الشرکه خود را نپرداخته ویا پس ازتادیه مسترد داشته است طلبکاران شرکت حق دارنـد معـادل آنچـه کـه ازبابت سهم الشرکه باقی مانده است مستقیما برعلیه شریک با مسئولیت محدود اقامه دعوی نمایند. اگرشرکت ورشکست شود حق مزبوررا مدیرتصفیه خواهد داشت

ماده 153ـ اگردرنتیجه قرارداد با شرکاءضامن ویا دراثربرداشت قبلی ازسرمایه شرکت با مسئولیت محدود ازسـهم الشرکه خود که به ثبت رسیده است بکاهد این تقلیل مـادام کـه بـه ثبـت نرسـیده وبرطبـق مقـررات راجعـه بـه نشرشرکتها منتشرنشده است درمقابل طلبکاران شرکت معتبرنبوده وطلبکاران مزبورمی توانـد بـرای تعهـداتی کـه ازطرف شرکت قبل ازثبت وانتشارتقلیل سرمایه بعمل آمده است تادیه همان سـرمایه اولیـه شـریک بـا مـسئولیت محدود را مطالبه نمایند.

ماده 154ـ به شریک با مسئولیت محدود فرع نمی توان داد مگردرصورتی موجب کـسرسرمایه اودرشـرکت نـشود اگردرنتیجه ضررهای وارده سهم الشرکه شریک با مسئولیت محدود کسرشده مادام که این کمبـود جبـران نـشده تادیه هرربح یا منفعتی به اوممنوع است. هرگاه وجهی برخلاف حکم فوق تادیه گردید شریک با مسئولیت محدود تا معادل وجه دریافتی مـسئول تعهـدات شرکت است مگردرموردی که با حسن نیت وبه اعتباربیلان مرتبی وجهی گرفته باشد.

ماده 155ـ هرکس بعنوان شریک با مسئولیت محدود درشرکت مختلط غیرسهامی موجودی داخل شود تا معادل سهم الشرکه خود مسئول قروضی خواهدبود که شرکت قبل ازورود اوداشته خواه اسم شرکت عوض شده یـا نـشده باشد.هرشرطی که برخلاف این ترتیب باشد درمقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود.

ماده 156ـ اگرشرکت مختلط غیرسهامی ورشکست شود دارائی شرکت بین طلبکاران خود شـرکت تقـسیم شـده وطلبکاران شخـصی شـرکاءدرآن حقـی ندارند،سـهم الـشرکه شـرکاءبا مـسئولیت محـدود نیزجزودارائـی شـرکت نیزمحسوب است.

ماده 157ـ اگردارائی شرکت برای تادیه تمام قروض آن کافی نباشد طلبکاران آن حق دارنـد بقیـه طلـب خـود را ازدارائی شخصی تمام یا هریک ازشرکاءضامن وصول کنند دراین صورت بین طلبکاران شرکت وطلبکاران شخـصی شرکاءضامن تفاوتی نخواهد بود.

ماده 158ـ درصورت ورشکستگی یکی ازشرکاءبا مسئولیت محـدود خـود شـرکت یـا طلبکـاران آن بـا طلبکـاران شخصی شریک مزبورمتساوی الحقوق خواهند بود.

ماده 159ـ مقررات مواد 129 و130 درشرکتهای مختلط غیرسهامی نیزلازم الرعایه است.

ماده 160ـ اگرشریک ضامن بیش ازیکنفرباشد مسئولیت آنها درمقابل طلبکاران وروابط آنها با یکدیگرتابع مقررات راجع به شرکتهای تضامنی است.

ماده 161ـ مقررات مواد 136،137،138،139،140 درمورد شرکتهای مختلط غیرسهامی نیزجاری است. مرگ یا محجوریت یا ورشکستگی شریک یا شرکاءبا مسئولیت محدود موجب انحلال شرکت نمی شود.

 

جهت دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید و یا از طریق فرم زیر شماره تماس خود را برای ما بفرستید تا ما با شما تماس بگیریم و شما را راهنمایی کنیم.

021-88626186

تماس با ما