این وب سایت به دلیل عدم تمدید حساب کاربری مسدود شده است.

ساخت سایت با سایت ساز سی می پلاس

ثبت شرکت با مسئولیت محدود


شرکت با مسئولیت محدود

تعریف شرکت با مسئولیت محدود:

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین 2 یا چند نفر از برای امور تجاری تشکیل شده است وهر یک از شرکاءبدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است و شرکت با مسئولیت محدود زمانی تشکیل میشود که تمام سرمایه شرکت پرداخت شده باشد..ماده94 ق.ت هر شركت بامسئوليت محدودكه عده شركاءآن بيش ازدوازده نفرباشدبايدداراي هيئت نظارباشد.

 دراسم شركت بايدعبارت (بامسئوليت محدود)قيدشودوالاآن شركت درمقابل اشخاص ثالث شركت تضامني محسوب وتابع مقررات آن خواهد بود. 
اسم شركت نبايدمتضمن اسم هيچيك ازشركاءباشدوالاشريكي كه اسم اودر اسم شركت قيدشده درمقابل اشخاص ثالث حكم شريك ضامن در شركت تضامني را خواهدداشت. ماده95 ق.ت

شركت بامسئوليت محدودوقتي تشكيل مي شودكه تمام سرمايه نقدي تاديه وسهم الشركه غيرنقدي نيزتقديم وتسليم شده باشد. ماده 96 ق.ت

شرایط تعیین نام:

شرکت باید دارای نام باشد که معمولا نشان دهنده زمینه فعالیت شرکت باشد .اسامی انتخابی باید حداقل 3 سیلاب(بخش) باشد وریشه فارسی داشته باشند و با معنی باشند.مثال:آرین بنا سازه

تعیین سرمایه ومیزان سهم الشرکه هر یک از شرکا:

میزان سرمایه دراولین جلسه مجمع عمومی موسسین با توجه به نوع فعالیت شرکت ازسوی موسسین مشخص میگردد و هر یک از شرکا با توجه به میزان سرمایه مبلغ سهم الشرکه خود را پرداخت میکنند.

تعیین سمت هیئت مدیره و مدیر عامل:

شرکت با مسئولیت محدود میتواند هم بصورت تک مدیره و هم بصورت هیئت مدیره اداره گردد.

شرکت با مسئولیت محدود تک مدیره:

در این نوع شرکت توسط دو یا چند شریک تاسیس میگردد و فقط یکی از افراد به سمت مدیرعامل(در صورت داشتن سن بالای 18 سال) انتخاب میگردد و اداره شرکت به عهده مدیرعامل میباشد و نفرات بعدی فقط به سمت شریک میباشد.(افراد زیر 18 سال میتوانند فقط به عنوان شریک باشند )

شرکت با مسئولیت محدود با هیئت مدیره:

دراین نوع شرکت توسط 2یا چند نفر تاسیس میگردد و تمام شرکا در صورت داشتن سن بالای 18 سال میتوانند عضو هیئت مدیره باشندو شرکت توسط هیئت مدیره اداره میگردد.

هر شرکت با مسئولیت محدود بایددارای یک نفررئیس هیئت مدیره و یکنفر مدیر عامل از داخل شرکا واعضا یا خارج از شرکت باشد.هرشخص میتواند بطور همزمان فقط مدیر عامل یک شرکت باشد و در شرکتهای دیگر دارای سمتهای دیگر باشد.مدت مدیریت اعضا میتواند بصورت محدود یا نا محدود انتخاب گردد.

تعیین حق امضا در شرکت های مسئولیت محدود:

دارندگان حق امضا اسناد و اوراق بهادار و عادی شرکت راهیئت مدیره در جلسه مجمع عمومی مشخص مینماید و هرفردی در داخل اعضا یا شرکا با تایید هیئت مدیره میتواند دارنده حق امضا در شرکت باشد.

انتخاب موضوع فعالیت:

هرشرکت با توجه به موضوعی که برای انجام آن تاسیس میگردد باید موضوع فعالیت خودرا در زمان تاسیس در اوراق مربوطه یادداشت نماید و به اداره ثبت شرکتها تسلیم نمایید و در هر مورد از زمینه های فعالیت که از سوی اداره ثبت شرکتها نیازمند مجوز باشد باید مجوز مربوطه از سازمان موردنظررا دریافت کنند در غیر اینصورت شرکت با موضوع فعالیت فاقدمجوز قابلیت ثبت ندارد.مثال:(آژانس های مسافرتی،چاپ ونشر،آموزشگاه و...)

تعیین محل فعالیت:

هر شرکت موظف است در زمان تاسیس آدرس محل فعالیت خود را بطور دقیق در اوراق مربوطه ذکر نماید و به اداره ثبت تسلیم نماید.

مدارک مورد نیاز در زمان تاسیس جهت ارائه به اداره ثبت شرکتها:

1-اساسنامه تکمیل شده که به امضا کلیه شرکا رسیده باشد.

2-شرکتنامه تکمیل شده که به امضا کلیه شرکا رسیده باشد.

3-تقاضانامه تکمیل شده که به امضا کلیه شرکا رسیده باشد.

4-صورتجلسه مجمع عمومی موسیسن که تصمیات شرکت بطور کامل در آن قید شده باشد و به امضا کلیه شرکا رسیده باشد.

5-صورتجلسه هیئت مدیره که سمت هر یک از اعضا و حق امضا در آن مشخص شده باشد و به امضا کلیه اعضا رسیده باشد.

6-اوراق هویتی کلیه اعضا و شرکا.

7-گواهی عدم سوءپیشینه اعضا هیئت مدیره که تاریخ آن منقضی نشده باشد.

8-مجوز تاسیس در صورت نیاز.

 

قوانین حاکم بر شرکت با مسئولیت محدود:

ماده 94 - شركت بامسئوليت محدود شركتي است كه بين دوياچندنفربراي امورتجارتي تشكيل شده وهريك ازشركاءبدون اينكه سرمايه به سهام ياقطعات سهام تقسيم شده باشدفقط تاميزان سرمايه خوددر شركت مسئول قروض و تعهدات شركت است. 
ماده 95 - دراسم شركت بايدعبارت (بامسئوليت محدود)قيدشودوالاآن شركت درمقابل اشخاص ثالث شركت تضامني محسوب وتابع مقررات آن خواهد بود. 
اسم شركت نبايدمتضمن اسم هيچيك ازشركاءباشدوالاشريكي كه اسم اودر اسم شركت قيدشده درمقابل اشخاص ثالث حكم شريك ضامن در شركت تضامني را خواهدداشت. 
ماده 96 - شركت بامسئوليت محدودوقتي تشكيل مي شودكه تمام سرمايه نقدي تاديه وسهم الشركه غيرنقدي نيزتقديم وتسليم شده باشد. 
ماده 97 - در شركت نامه بايدصراحتاقيدشده باشدكه سهم الشركه هاي غيرنقدي هركدام به چه ميزان تقويم شده است. 
ماده 98 - شركاءنسبت به قيمتي كه درحين تشكيل شركت براي سهم الشركه هاي غيرنقدي معين شده درمقابل اشخاص ثالث مسئوليت تضامني دارند. 
ماده 99 - مرورزمان دعاوي ناشي ازمقررات فوق ده سال ازتاريخ تشكيل شركت است. 
ماده 100 - هر شركت بامسئوليت محدودكه برخلاف مواد 96و97تشكيل شده باشدباطل وازدرجه اعتبارساقط است ليكن شركاءدرمقابل اشخاص ثالث حق استنادبه اين بطلان ندارند. 
ماده 101 - اگرحكم بطلان شركت به استناد ماده قبل صادرشودشركائي كه بطلان مستندبعمل آنهااست وهيئت نظارومديرهائي كه درحين حدوث سبب بطلان يابلافاصله پس ازآن به سركاربوده وانجام وظيفه نكرده انددرمقابل شركاء ديگرواشخاص ثالث نسبت به خسارات ناشيه ازاين بطلان متضامنامسئول خواهندبودمدت مرورزمان ده سال ازتاريخ حدوث موجب خواهندبود. 
ماده 102 - سهم الشركه كه شركاءنمي توانندبه شكل اوراق تجارتي قابل انتقال اعم ازبااسم ويابي اسم وغيره درآيدسهم الشركه رانمي توان منتقل به غيرنمودمگربارضايت عده ازشركاءكه لااقل سه ربع سرمايه متعلق به آنهابوده واكثريت عددي نيزداشته باشند. 
ماده 103 - انتقال سهم الشركه بعمل نخواهدآمدمگربموجب سندرسمي. 
ماده 104 - شركت بامسئوليت محدودبوسيله يك ياچندنفرمديرموظف ياغيرموظف كه ازبين شركاءياازخارج براي مدت محدوديانامحدودي معين مي شونداداره مي گردد. 
ماده 105 - مديران شركت كليه اختيارات لازمه رابراي نمايندگي و اداره شركت خواهندداشت مگراينكه در اساسنامه غيراين ترتيب مقررشده باشدهرقراردادي راجع به محدودكردن اختيارات مديران كه در اساسنامه تصريح به آن نشده درمقابل اشخاص ثالث باطل وكان لم يكن است. 
ماده 106 - تصميمات راجع به شركت بايدبه اكثريت لااقل نصف سرمايه اتخاذشود ، اگردردفعه اول اين اكثريت حاصل نشدبايدتمام شركاءمجددا دعوت شونددراين صورت تصميمات به اكثريت عددي شركاءاتخاذمي شوداگر چه اكثريت مزبورداراي نصف سرمايه نباشد ، اساسنامه شركت مي تواند ترتيبي برخلاف مراتب فوق مقرردارد. 
ماده 107 - هريك ازشركاءبه نسبت سهمي كه در شركت داردداراي راي خواهدبودمگراينكه اساسنامه ترتيب ديگري مقررداشته باشد. 
ماده 108 - روابط بين شركاءتابع اساسنامه است اگردر اساسنامه راجع به تقسيم نفع وضررمقررات خاصي نباشدتقسيم مزبوربه نسبت سرمايه شركاء بعمل خواهدآمد. 
ماده 109 - هر شركت بامسئوليت محدودكه عده شركاءآن بيش ازدوازده نفرباشدبايدداراي هيئت نظاربوده وهيئت مزبورلااقل سالي يك مرتبه مجمع عمومي شركاءراتشكيل دهد.هيئت نظاربايدبلافاصله بعدازانتخاب شدن تحقيق كرده واطمينان حاصل كندكه دستور مواد 96و97رعايت شده است. 
هيئت نظارمي تواندشركاءرابراي انعقاد مجمع عمومي فوق العاده دعوت نمايد. 
مقررات مواد 165و167و168و170درمورد شركت هاي بامسئوليت محدود نيزرعايت خواهدشد. 
ماده 110 - شركاءنمي توانندتبعيت شركت راتغييردهندمگربه اتفاق آراء. 
ماده 111 - هرتغييرديگري راجع به اساسنامه بايدبااكثريت عددي شركاءكه لااقل سه ربع سرمايه رانيزداراباشندبعمل آيدمگراينكه در اساسنامه اكثريت ديگري مقررشده باشد. 
ماده 112 - درهيچ مورداكثريت شركاءنمي تواندشريكي رامجبوربه ازديادسهم الشركه خودكند. 
ماده 113 - مفاد ماده 78اين قانون راجع به تشكيل سرمايه احتياطي در شركت هاي بامسئوليت محدودنيزلازم الرعايه است. 
ماده 114 - شركت بامسئوليت محدوددرمواردذيل منحل مي شود - 
الف - درموردفقرات 1و2و3 ماده 93 
ب - درصورت تصميم عده ازشركاءكه سهم الشركه آنهابيش ازنصف سرمايه شركت باشد. 
ج - درصورتي كه بواسطه ضررهاي وارده نصف سرمايه شركت ازبين رفته ويكي ازشركاءتقاضاي انحلال كرده ومحكمه دلائل اوراموجه ديده وسايرشركاء حاضرنباشندسهمي راكه درصورت انحلال به اوتعلق مي گيردپرداخته واورااز شركت خارج كنند. 
د - درموردفوت يكي ازشركاءاگربموجب اساسنامه پيش بيني شده باشد

ماده 115 - اشخاص ذيل كلاهبردارمحسوب مي شوند - 
الف - موسسين و مديراني كه برخلاف واقع پرداخت تمام سهم الشركه نقدي وتقويم وتسليم سهم الشركه غيرنقدي رادراوراق واسنادي كه بايدبراي ثبت شركت بدهنداظهاركرده باشند. 
ب - كساني كه به وسايل متقلبانه سهم الشركه غيرنقدي رابيش ازقيمت واقعي آن تقويم كرده باشند. 
ج - مديراني كه بانبودن صورت دارائي يابه استنادصورت دارائي مزورمنافع موهومي رابين شركاءتقسيم كنند. 


جهت دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید و یا از طریق فرم زیر شماره تماس خود را برای ما بفرستید تا ما با شما تماس بگیریم و شما را راهنمایی کنیم.

021-88626186


تماس با ما